1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Utworzono: piątek, 29 grudnia 2017 12:11

POSIEDZENIE ZARZĄDU 27.12.2017 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 27.12.2017 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe i podjął decyzje o:

Ubezpieczeniu majątku spółdzielni w 2018 roku.

Wyjaśnieniu sprawy przynależności do grupy zakupowej gazu i prądu.

Zasadach kontroli przyczyn szkodowości i procedury postępowania w tym zakresie.

Uszczelnieniu kominów – Łysa Góra 278 przez Zakład Usług Kominiarskich w Tarnowie.

Podjęcie decyzji o wyburzeniu budynku przepompowni ścieków przy ul. Browarnej.

W 2017 roku zarząd odbył 24 posiedzenia.


Utworzono: środa, 20 grudnia 2017 11:20

POSIEDZENIE ZARZĄDU 15.12.2017 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 15.12.2017 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe i podjął decyzje o:

Kontynuowaniu negocjacji odnośnie ubezpieczenia majątku spółdzielni w 2018 roku.

Zakupie Zakładowego planu kont.

Usunięciu nieużywanego kiosku przy parkingu Ogrodowa 13-15.

Uszczelnieniu kominów – Łysa Góra 278 .

Prowadzeniu magazynu w 2018 roku na obecnych zasadach.

Ponadto oceniono: przeprowadzoną wycinkę i przycinkę drzew oraz krzewów w IV kw. 2017 roku. Wstępnie ustalono terminy i obszar działań pielęgnacyjnych na I półrocze 2018 roku.


Utworzono: piątek, 08 grudnia 2017 12:36

POSIEDZENIE ZARZĄDU 05.12.2017 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 05.12.2017 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe, rozłożenia na raty zaległości czynszowych i podjął decyzje o:

Kontynuowaniu w 2018 roku ubezpieczenia OC w firmie LLOYDS.

Zleceniu radcy prawnemu opracowania dodatkowej opinii - po zapoznaniu się ze stanowiskiem Krajowej Rady Spółdzielczości - w zakresie przywrócenia lokatorskiego prawa do lokalu.

Montażu, w tym roku 20 nasad kominowych na budynkach gdzie najczęściej zgłaszane są problemy z wentylacją.

Zakupie - do przetestowania - środka do udrażniania rur kanalizacyjnych.

Przedłużeniu terminu realizacji docieplenia budynku przy ul. Wojska Polskiego 7.

Ponownym przeprowadzeniu akcji informacyjnej w zakresie prawidłowego użytkowania mieszkań ze względu na zatrucia czadem.

Utworzono: czwartek, 16 listopada 2017 08:35

POSIEDZENIE ZARZĄDU 15.11.2017 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 15.11.2017 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe i podjął decyzje o:

Dalszej wycince drzew, na które spółdzielnia uzyskała pozytywną decyzję Urzędu Miejskiego w Brzesku.

Wyborze lustratora do przeprowadzenia lustracji za lata 2015-2017.

Przyznaniu nagrody dla pań sprzątających na osiedlu Browarna-na wniosek mieszkańców.

Zakresie potrzeb remontowych w lokalach użytkowych i ich otoczeniu.

Przedłużeniu o rok obecnej umowy na świadczenie usług kominiarskich.

Umieszczeniu na stronie internetowej informacji o prawidłowej wentylacji mieszkań.

Usunięciu kiosku przy ulicy Ogrodowej (przy parkingu) i podjęciu działań przez dział techniczny odnośnie zagospodarowania kiosku przy ulicy Browarnej.

Utworzono: środa, 25 października 2017 10:35

POSIEDZENIE ZARZĄDU 23.10.2017 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 23.10.2017 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko-mieszkaniowe, umorzenia płatności za co, pism wymagających decyzji zarządu i podjął decyzje o:

Ustaleniu wysokości współczynników LAF w lokalach użytkowych.

Zakupie jeszcze jednej dmuchawy do zbierania liści.

Przyznaniu nagrody dla pań sprzątających za wykonanie dodatkowej pracy na osiedlu Jagiełły - na wniosek mieszkańców.

Ogłoszeniu przetargu ofertowego na wyłonienie ubezpieczyciela majątku spółdzielni.

Przeanalizowaniu obecnej umowy na świadczenie usług kominiarskich w celu dalszego jej kontynuowania lub ogłoszenia przetargu.

Umieszczeniu na stronie internetowej informacji o szkodliwości promieniowania Wi-Fi na wniosek mieszkańców.

Ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na montaż nasad kominowych w 2018 roku.


Utworzono: czwartek, 29 września 2017 08:40

POSIEDZENIE ZARZĄDU 22.09.2017 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 22.09.2017 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe, związane z dzierżawą gruntu, i postanowił o:

Wniesieniu pisemnych uwag do rozliczenia kosztów co przez ISTĘ.

Dociepleniu stropodachu nad jedną klatką na osiedlu Jagiełły 2.

Zobowiązaniu kierownika DT do zrealizowania zakupu czujników czadu dla wszystkich chętnych.

Wniesieniu uwag do pism procesowych odnośnie rozliczenia kosztów co w sezonie 2014/2015.

Kontynuacji przycinki i wycinki drzew po 15 października 2017 roku.

Ponadto:

Wstępnie ocenił przygotowanie do zmian w statucie i w obsłudze członków po nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Ustalił kolejność montażu nasad kominowych przez wykonawcę.


Utworzono: środa, 06 września 2017 11:16

POSIEDZENIE ZARZĄDU 05.09.2017 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 05.09.2017 roku podjął decyzje o:

Wyłonieniu wykonawców: na montaż nasad kominowych i docieplenie stropodachu.

Ustaleniu harmonogramu działań związanych z przygotowaniem do sezonu grzewczego.

Dofinansowaniu zakupu urządzeń zabawowych.


Utworzono: wtorek, 05 września 2017 06:48

POSIEDZENIE ZARZĄDU 01.09.2017 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 01.09.2017 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe, związane z dzierżawą gruntu, umorzenia odsetek, zmniejszenia zaliczek opłat za wodę i co oraz podjął decyzje o:

Sprzedaży płytek chodnikowych po demontażu przy budynkach Jagiełły 7 i 8.

Zamontowaniu 3 składanych krzesełek na półpiętrach na wniosek mieszkańców.

Rozeznaniu ile i w jakich miejscach usytuowane są kontenery na odzież, w związku z nowymi prośbami.


Utworzono: piątek, 11 sierpnia 2017 09:06

POSIEDZENIE ZARZĄDU 28.07.2017 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 28.07.2017 roku rozpatrzył sprawy członkowsko mieszkaniowe i związane z ogłoszonymi przetargami oraz podjął decyzje o:

Rozstrzygnięciu przetargu na: wymianę nasad kominowych.

Założeniu konta maklerskiego do sprzedaży białych certyfikatów.

Realizacji wniosku Walnego Zgromadzenia o podwyżce funduszu remontowego.

Ponadto:

- Wstępnie zapoznał się z kosztorysem na wymianę chodników przed budynkami Jagiełły 7 i 8

- zapoznał się z dokumentami do rozliczenia kosztów CO za sezon 2016/2017.


Utworzono: piątek, 28 lipca 2017 13:00

POSIEDZENIE ZARZĄDU 24.07.2017 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 24.07.2017 roku rozpatrzył sprawy związane z ogłoszonymi przetargami i podjął decyzje o:

Rozstrzygnięciu przetargów na: wymianę domofonów, wymianę bram wejściowych i okienek piwnicznych.

Upoważnieniu kierownika Działu Technicznego do przeprowadzenia dalszych negocjacji w zakresie wyłonienia wykonawców: wymiany nasad kominowych, docieplenia ścian cokołu i wymiany okienek piwnicznych.


Utworzono: piątek, 28 lipca 2017 10:00

POSIEDZENIE ZARZĄDU 14.07.2017 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 14.07.2017 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko-mieszkaniowe, opłat czynszowych itp. i podjął decyzje o:

Wysokości nowych stawek za ciepłą wodę na osiedlach: Ogrodowa 14, 15, 16 i Kościuszki 72 i 72a.

Nie usuwaniu budek lęgowych na Browarnej 21 gdyż ich montaż nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Złożeniu wniosku do Urzędu Miejskiego w Brzesku, o usunięcie znaku zakaz zatrzymywania i postoju na osiedlu Jagiełły przy budynku nr 9.

Dokonaniu przeglądu i uaktualnienia bazy danych przed rozliczeniem kosztów co za sezon grzewczy 2016/2017 i rozliczeniem wody za II półrocze 2017 roku.


Utworzono: środa, 12 lipca 2017 10:54

POSIEDZENIE ZARZĄDU 05.07.2017 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 05.07.2017 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko-mieszkaniowe, opłat czynszowych itp. i podjął decyzje o:

Wystawieniu korekt do faktur dla lokatorów, którzy mieli zakładane redukcje wodomierzy.

Wykonaniu (pilotażowo) docieplenia stropodachu na jednej klatce oś. Jagieły 2.

Wstępnym rozpoznaniu pod kątem bezpieczeństwa i opłacalności oferty na umieszczenie banerów na budynkach.


Utworzono: środa, 12 lipca 2017 10:52

POSIEDZENIE ZARZĄDU 29.06.2017 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 29.06.2017 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko-mieszkaniowe, opłat czynszowych itp. i podjął decyzje o:

Przeprowadzeniu przetargów na wyłonienie wykonawców: wymiany domofonów, montażu nasad kominowych oraz wymiany okienek piwnicznych i drzwi wejściowych.

Przeglądzie urządzeń zabawowych znajdujących się na terenach spółdzielni.

Dokonał podsumowania Walnego Zgromadzenia w zakresie organizacji i sposobu realizacji wniosków, które podjęło Walne Zgromadzenie.


Utworzono: poniedziałek, 05 czerwca 2017 12:03

POSIEDZENIE ZARZĄDU 01.06.2017 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 01.06.2017 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko-mieszkaniowe, opłat czynszowych itp. i podjął decyzje o:

Remoncie schodów wejściowych do budynku.

Zleceniu opracowania opinii dotyczącej montażu nasad kominowych.

Akceptacji propozycji porządku Walnego Zgromadzenia i podziału nadwyżki bilansowej oraz zmian w planie remontowym na 2017 rok.


Utworzono: piątek, 19 maja 2017 12:19

POSIEDZENIE ZARZĄDU 17.05.2017 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 17.05.2017 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko-mieszkaniowe, opłat czynszowych itp. i podjął decyzje o:

Zakupach: nanometra do badania szczelności instalacji gazowych i prostownicy drutu do remontu instalacji odgromowych.

Zleceniu opracowania opinii dotyczącej montażu nasad kominowych.

Akceptacji informacji o sposobie realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 22.06.2016 roku, która zostanie przedstawiona na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

Pośrednictwie w zakupie czujników czadu dla zainteresowanych mieszkańców.

Uaktualnieniu instrukcji obiegu dokumentów.


Utworzono: czwartek, 18 maja 2017 10:45

POSIEDZENIE ZARZĄDU 09.05.2017 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 09.05.2017 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko-mieszkaniowe, opłat czynszowych itp. i podjął decyzje o:

Wyborze firmy (wpłynęły 3 oferty), która wykona 3-krotne koszenie traw na osiedlach spółdzielni. Przy wyborze Zarząd uwzględnił rekomendacje komisji przetargowej.

Zakupie nowych kontenerów (stare nie nadają się do remontu) i koszy na śmieci na potrzeby spółdzielni i mieszkańców.

Opomiarowaniu wodomierzami z nakładkami wszystkich lokali użytkowych.

Sposobie wykonania przez dział techniczny zaleceń Nadzoru Budowlanego i Państwowej Straży Pożarnej.

Zmianie uchwały w zakresie zwrotu kosztów okularów korygujących wzrok.

Uaktualnieniu bazy danych po wymianie wodomierzy.


Utworzono: czwartek, 18 maja 2017 20:42

POSIEDZENIE ZARZĄDU 20.04.2017 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 20.04.2017 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko-mieszkaniowe, opłat czynszowych i podjął decyzje o:

Wyborze firmy do przeprowadzenia remontu balkonów (wpłynęła jedna oferta).

Po podsumowaniu wymiany wodomierzy podjął decyzje o dokonaniu odczytów wodomierzy w lokalach, które mimo ustawowego obowiązku nie dokonały wymiany i te lokale będą rozliczane zgodnie z regulaminem GZM jako lokale nieopomiarowane.

Zmianach w zakresie pełnionych przez pracowników dyżurach.


Utworzono: czwartek, 13 kwietnia 2017 09:44

POSIEDZENIE ZARZĄDU 05 i 11.04.2017 R.

Zarząd na posiedzeniach w dniach 05.04.2017 i 11.04.2017 roku rozpatrzył sprawy: rozliczania kosztów przy wymianie wodomierzy, członkowsko - mieszkaniowe i podjął decyzje o:

- przyjęciu sprawozdania zarządu za 2016 rok i kierunków rozwoju na 2017 rok, które zostaną przedłożone na najbliższym walnym zebraniu członków spółdzielni,

-wyborze - po przeprowadzonym przetargu i negocjacjach - firmy do wykonania w 2017 roku dociepleń budynków: Browarna 21, Wojska Polskiego 7 i remontu lokalu użytkowego przy Legionów Piłsudskiego 23a.

- wstępnie zaakceptował zmiany w planie remontowym na 2017 rok, które zostaną przedłożone Radzie Nadzorczej do akceptacji.


Utworzono: czwartek, 30 marca 2017 12:58

POSIEDZENIE ZARZĄDU 24.03.2017 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 24.03.2017 roku rozpatrzył sprawy: opłat czynszowych, windykacji należności, rozliczania kosztów przy wymianie wodomierzy, członkowsko - mieszkaniowe i podjął decyzje o:

Zaakceptowaniu propozycji:

-planu gospodarczo-finansowego na 2017 rok,

-podwyżek opłat czynszowych,

-podwyżki wpłat na fundusz remontowy,

Propozycje te zostaną przedstawione Radzie Nadzorczej w dniu 28.03.2017 roku wraz z informacją o wykonaniu planu finansowego za 2016 rok.


Utworzono: środa, 22 marca 2017 13:03

POSIEDZENIE ZARZĄDU 16.03.2017 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 16.03.2017 roku rozpatrzył sprawy: przygotowania przetargów, opłat za co, członkowsko - mieszkaniowe i podjął decyzje o:

Oznakowaniu miejsc dla niepełnosprawnych, przy każdym budynku jeśli wpłynie uzasadniony wniosek mieszkańca.

Podjęciu uchwał: w związku z inwentaryzacją funduszy i użyczeniem drogi w związku z remontem.

Zobowiązaniu działu księgowości do przygotowania propozycji wysokości stawek eksploatacyjnych i odpisu na fundusz remontowy, na każdym budynku w 2017 roku .

Ustaleniu przyczyny występowania pleśni w budynku Jagiełły 6.

Rozwiązaniu sprawy dyżurów hydraulików.


Utworzono: poniedziałek, 27 lutego 2017 12:29

POSIEDZENIE ZARZĄDU 20.02.2017 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 20.02.2017 roku rozpatrzył sprawy: ubezpieczenia majątku, członkowsko - mieszkaniowe i podjął decyzje o:

Przeksięgowaniu przeterminowanych udziałów członkowskich - uchwała.

Zatwierdzeniu planu remontów na 2017 rok.

Przeprowadzeniu przeglądów elektrycznych, gazowych i hydraulicznych.

Zleceniu wykonania:

- opinii ornitologicznej w związku z planowanym dociepleniem budynków,

- ekspertyzy nasad kominowych.

Wystąpieniu do Rady Nadzorczej o wyrażenie:

a) zgody na zakup miernika elektrycznego.

b) opinii odnośnie zakupu czujników tlenku węgla.

c) opinii o dofinansowaniu części kosztów zorganizowania jubileuszu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” .


Utworzono: wtorek, 09 lutego 2017 12:28

POSIEDZENIE ZARZĄDU 26.01.2017 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 26.01.2017 roku rozpatrzył sprawy: rozliczenia wody, obniżenia zaliczek, podnajmu w lokalu użytkowym, ubezpieczenia majątku, zadłużeń czynszowych, członkowsko mieszkaniowe i podjął następujące decyzje o:

Poinformowaniu mieszkańców o podwyżce cen przez RPWiK za odprowadzanie ścieków.

Zakupie tablic: mokra nawierzchnia i kolców odstraszających gołębie.

Regulacji płac w związku z podwyżką najniższego wynagrodzenia i włączenia dodatku stażowego do płacy zasadniczej.

Ilości rat, na które może być rozłożona płatność za montaż nowych wodomierzy: 1 wodomierz - 3 raty, 2 wodomierze – 6 rat, 4 wodomierze – 12 rat.

Zobowiązaniu kierownika działu technicznego do pisemnego informowania wszystkich właścicieli lokali mieszkalnych, które nie dokonają wymiany wodomierzy, które nie posiadają ważnej legalizacji, że lokal będzie rozliczany jako lokal nieopomiarowany i będzie naliczana zgodnie z regulaminem opłata ryczałtowa w wysokości 10 m3/ na osobę.

W przypadku wymiany wodomierza z nakładką radiową przy ważnej legalizacji istniejącego wodomierza wysokość bonifikaty ustalono na 20% za każdy rok ważnej legalizacji. Przyjęto dla wszystkich zainteresowanych cenę wodomierza - 50 zł. od której liczona będzie bonifikata.


Utworzono: czwartek, 20 stycznia 2017 12:21

POSIEDZENIE ZARZĄDU 10.01.2017 R.

Zarząd na pierwszym posiedzeniu w 2017 roku, w dniu 10.01.2017 roku rozpatrzył sprawy: zadłużeń czynszowych, rozliczenia nadpłat za wodę, członkowsko mieszkaniowe i podjął decyzje o:

Odnośnie zmian w sposobie naliczania podatku nieruchomości, który nie będzie naliczany dla mieszkań wyodrębnionych.

Uznaniu wyników przeprowadzonej inwentaryzacji kasy, magazynu i środków trwałych.

Zaakceptował wybór firmy do przeprowadzenia remontów pomieszczeń pod wynajem i malowania 2 pokojów działu technicznego.

Poszerzeniu wjazdu pod budynki Browarna 17 i 19 (zalecenie policji) i dokonał wyboru firmy do wykonania tych prac.

Wykonaniu docieplenia nasad kominowych na budynkach, w których wystąpiły zamarzania wężownic i zaburzenia ciągów kominowych.

Zmianie w regulaminie wynagradzania

Zobowiązał kierownika działu technicznego do uregulowania pozyskiwania przez pracowników drewna po wycince drzew.

Omówił realizację wniosków walnego zgromadzenia.

Przedłużył umowę w zakresie nadzoru budowlanego.

 

 ZARZĄD PRZYJMUJE W GODZINACH PRACY SPÓŁDZIELNI

poniedziałek - piątek: 7.00 - 15.00