1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Utworzono: poniedziałek, 06 luty 2023 11:57

POSIEDZENIE ZARZĄDU 23.12.2022 R.
Zarząd na posiedzeniu w dn. 23.12.2022r.

 1. Przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia.
 2. Zarząd po rozpatrzeniu ofert firm ubezpieczeniowych, podpisał umowę z Firmą „UNIQA” na 2023r.
 3. Podpisał umowę o ubezpieczeniu odpowiedzialności z tyt. Zarządzania Spółdzielnią w Firmie Lloid’s Insurance Company S.A.
 4. Podjął decyzje o wymianie drzwi wejściowych w pawilonie ul. Leg. Piłs. 23a.
 5. Podjął decyzję o zakupie i montażu pionowych oznakowań miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na os. Jagiełły.

Utworzono: poniedziałek, 06 luty 2023 11:55

POSIEDZENIE ZARZĄDU 13.12.2022 R.
Zarząd na posiedzeniu w dn. 13.12.2022r.

 1. Zatwierdził protokół z poprzedniego posiedzenia i rozpatrzył sprawy członkowskie.
 2. Podjął decyzję o wyznaczeniu miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy bud. Ogrodowa 42.
 3. Podjął decyzję o zawarcie umowy kompleksowej z TAURONEM na dostawę energii elektrycznej do bud. Spółdzielni.
 4. Zobowiązał kierownika DT do zapytania firmę „Efektywniej” w sprawie wyceny wykonania audytów energetycznych dla bud. Spółdzielni w celu uzyskania białych certyfikatów.
 5. Zarząd wyraził zgodę na wynajem lokalu po Zakładzie Pogrzebowym w pawilonie ul. Leg. Piłs. 23a.
 6. Wyraził zgodę na wejście w teren działki Spółdzielni nr. 1410/18 przez firmę PROFOST pod warunkiem przywrócenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót.

Utworzono: środa, 21 grudnia 2022 11:19

POSIEDZENIE ZARZĄDU 28.11.2022 R.
Zarząd na posiedzeniu w dn. 28.11.2022r.

 1. Prezes Zarządu poinformował, że od dn.01.12.2022r. będą obowiązywać nowe taryfy dla ciepła MPEC-u w Brzesku.
 2. Podjął decyzję o wymianie witryny i drzwi w lokalu użytkowym bud. Ogrodowa 13.
 3. Rozpatrzył sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
 4. Zarząd podjął decyzję o zorganizowaniu spotkania z Członkami – założycielami Spółdzielni Mieszkaniowej z okazji 60 – cio lecia jej działalności.

Utworzono: środa, 21 grudnia 2022 11:18

POSIEDZENIE ZARZĄDU 09.11.2022 R.
Zarząd na posiedzeniu w dn. 09.11.2022r.

 1. Przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia i rozpatrzył sprawy członkowskie.
 2. Podjął decyzję o pomalowaniu altan śmietnikowych na os. Browarna i centrum os. Jagiełły.
 3. Zarząd podjął decyzję o podpisaniu umowy z firmą RENOWATION na remont daszków przed wejściami do klatek bud. Ogrodowa 15.
 4. Zarząd rozpatrzył pismo firmy ADVANCE o wynajęcie lokalu użytkowego w bud. Ogrodowa 13. Pod sklep wraz z małą piekarnią.

Utworzono: środa, 21 grudnia 2022 11:18

POSIEDZENIE ZARZĄDU 27.10.2022 R.
Zarząd na posiedzeniu w dn. 27.10.2022r.

 1. Przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia.
 2. Podjął decyzję o wykonaniu nowej części parkingu na os. Browarna.
 3. Za-ca Prezesa Zarządu poinformował o zakończeniu kontroli Straży Pożarnej na os. Jagiełły bud. 1 do 5.
 4. Podjął decyzję o 4-tym koszeniu na os. Jagiełły.

Utworzono: środa, 21 grudnia 2022 11:17

POSIEDZENIE ZARZĄDU 17.10.2022 R.
Zarząd na posiedzeniu w dn. 17.10.2022r.

 1. Przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia i rozpatrzył sprawy członkowskie.
 2. Podjął decyzję o wykonaniu dylatacji bud. Kościuszki 72.
 3. Podjął decyzję o malowaniu klatek schodowych, oraz wykonaniu remontów cokołów bud. Jagiełły 2.
 4. Podjął decyzję o wykonaniu odwodnienia chodnika bud. Ogrodowa 12.
 5. Podjął decyzję o wykonaniu przeglądu i konserwacji na bud. Łysa Góra 278 i 290.
 6. Podjął decyzję w sprawie wymiany okna i drzwi w pawilonie ALTI.

Utworzono: piątek, 21 października 2022 09:44

POSIEDZENIE ZARZĄDU 04.10.2022 R.
Zarząd na posiedzeniu w dn. 04.10.2022r.

 1. Przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia i na wstępie rozpatrzył bieżące sprawy członkowskie.
 2. Zarząd wytypował kierownika DT do reprezentowania Spółdzielni w sądzie na rozprawie związanej z naniesieniem napisów na budynkach będących w zasobach Spółdzielni.
 3. Zarząd podjął decyzję o wzmocnieniu ściany szczytowej bud. Kościuszki 72a kotwami chemicznymi.
 4. Kierownik DT poinformował, że zostało wystosowane pismo do MPEC-u z prośbą o dokonanie korekty mocy zamówionej na budynkach, na których zostało wykonane docieplenie stropodachów.
 5. Zarząd zobowiązał GK do złożenia w MPEC-u w imieniu Spółdzielni oświadczenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła, aby nabyć uprawnienia do stosowania wobec członków Spółdzielni preferencyjnej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Utworzono: piątek, 21 października 2022 09:43

POSIEDZENIE ZARZĄDU 19.09.2022 R.
Zarząd na posiedzeniu w dn. 19.09.2022r.

 1. Przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia i rozpatrzył bieżące sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
 2. Wyraził zgodę na naprawę karuzeli na os. Jagiełły w cenie przedstawionej przez oferenta.
 3. Zarząd zobowiązał kierownika DT do znalezienie innego wykonawcy do malowania klatek schodowych.
 4. Z uwagi na opóźnienia rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania Zarząd podjął decyzję o wystosowaniu Monitu do firmy ISTA o podanie terminu całkowitego rozliczenia.

Utworzono: piątek, 21 października 2022 09:42

POSIEDZENIE ZARZĄDU 09.09.2022 R.
Zarząd na posiedzeniu w dn. 09.09.2022r.

 1. Przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia i rozpatrzył bieżące sprawy członkowskie.
 2. Podjął decyzję o zakupie podpionowych zaworów regulacyjnych do budynków na   os. Browarna.
 3. Wyraził zgodę na prośbę firmy CONCEPT – DOM na tymczasowe poprowadzenie ze stacji Trafo kabla zasilającego plac budowy pod warunkami przedstawionymi przez Zarząd Spółdzielni.
 4. Zarząd zapoznał się z opinią KPP Straży Pożarnej w Brzesku w sprawie doprowadzenia drogi pożarowej do bud. Leg. Pił. 40a, i obowiązał kierownika DT do zlecenia wykonania projektu tej drogi celem dalszych uzgodnień z UM.
 5. Zarząd wyraził zgodę na wykonanie światłowodów w bud. Woj. Pol. 1 i 7 przez firmę CLIMAX.
 6. Zarząd zlecił firmie ‘’EFEKTYWNIEJ’’ wykonanie analizy mocy zmówionej dla budynków po dociepleniu stropodachów.

Utworzono: piątek, 21 października 2022 09:41

POSIEDZENIE ZARZĄDU 05.09.2022 R.
Zarząd na posiedzeniu w dn. 05.09.2022r.

 1. Przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia.
 2. Rozpatrzył sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
 3. Zarząd wyraził zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na pracy biurowej we własnym mieszkaniu pod warunkami przedstawionymi przez Spółdzielnie.

Utworzono: piątek, 02 września 2022 11:19

POSIEDZENIE ZARZĄDU 26.08.2022 R.
Zarząd na posiedzeniu w dn. 26.08.2022r.

 1. Przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia.
 2. Rozpatrzył sprawy członkowsko mieszkaniowe.
 3. Zarząd podjął decyzje o konieczności podniesienia ryczałtu za energię elektr. Firmie Climax i Multimedia z uwagi na wyższe ceny energii elektrycznej.
 4. Kierownik DT poinformował o rozmowach z wykonawcą na temat wykonania malowania klatek schodowych bud. Jagiełły 2.
 5. Z uwagi nasadzenia kasztanowców pomiędzy bud. Wojska Polskiego 3 i 5 bez uzgodnienia ze Spółdzielnią, Zarząd zobowiązał DT do likwidacji tych nasadzeń.
 6. Zarząd podjął decyzję o postawieniu na drodze dojazdowej do przedszkola znaku drogowego „Zakaz ruchu” z tabliczką informacyjną o treści: „Nie dotyczy służb technicznych oraz samochodów przywożących dzieci do przecz kola na okres do 30 min.
 7. Zarząd zapoznał się z realizacją Planu remontowego na 2022r. na koniec sierpnia.

Utworzono: piątek, 02 września 2022 11:17

POSIEDZENIE ZARZĄDU 17.08.2022 R.
Zarząd na posiedzeniu w dn. 17.08.2022r.

 1. Przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia.
 2. Rozpatrzył sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
 3. Kierownik DT poinformował, że zalecenia pokontrolne Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku zostały wykonane, natomiast realizacja zalecenia dotyczącego budowy dróg pożarowych na os. Browarna zostanie rozpoczęta w 2023r.
 4. W odpowiedzi na pismo Urzędu Miejskiego, Zarząd po konsultacji z radcą prawnym Spółdzielni, wyraził zgodę na montaż kamery miejskiego monitoringu na budynku Spółdzielni przy ul. Ogrodowa 5.
 5. Zarząd po zapoznaniu się z ofertą MPGO Sp. zo.o. wyraził zgodna mycie kontenerów na śmieci.
 6. Zarząd przedstawi sprawę konieczności zakupu gwintownicy elektrycznej do 2 cali RN na najbliższym posiedzeniu.
 7. Zarząd podjął decyzję, że w przypadku pojawienia się korzystnej ceny na Giełdzie dokona sprzedaży „Białych certyfikatów”.

Utworzono: piątek, 02 września 2022 11:15

POSIEDZENIE ZARZĄDU 21.07.2022 R.

Zarząd na posiedzeniu w dn. 21.07.2022r.

 1. Przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia.
 2. Rozpatrzył sprawy członkowsko-mieszkaniowe.
 3. Zarząd wyraził zgodę firmie CLIMAX na wykonanie pionów światłowodowych w bud. przy ul. Wojaka Polskiego 1 KL I.
 4. Zarząd zobowiązał kierownika działu technicznego o usunięcie usterek ujętych w protokole pokontrolnym Komendy Powiatowej PSP w Brzesku.
 5. Zarząd na wniosek z posiedzenia RN zobowiązał dział księgowości do przekazania informacji o możliwości wysyłania opłat czynszowych drogą mailową.
 6. Zarząd rozpatrzył wnioski zgłoszone na WZ
 7. W sprawie przeglądu instalacji C.O. i systematycznej wymiany uszkodzonych rurociągów i zaworów, Zarząd podjął decyzję o ujęciu tej sprawy w planie remontów na 2023r.
 8. W sprawie:
 9. Zarząd podjął decyzję o rozpatrzeniu tych wniosków na najbliższym posiedzeniu RN.
 10. Na wniosek RN Zarząd zobowiązał DT do wysłania ankiet w sprawie identyfikatorów i sposobu rozwiązania problemu parkingu dla bud. 13, 14, i 15 przy ul. Ogrodowa.
 • zmiany sposobu rozliczania ogrzewania dla pomieszczeń nieopomiarowanych,
 • możliwości montażu kamer przy altanach śmietnikowych,
 • montażu wewnątrz altan pojemników na zużyte żarówki, baterie i drobną elektronikę,
 • zlecenia PH Krakowskiej lub AGH w Krakowie opracowania na temat: „Anomalia grzewcze C.O. na osiedlu Browarna”,

Utworzono: piątek, 02 września 2022 11:13

POSIEDZENIE ZARZĄDU 12.07.2022 R.

Zarząd na posiedzeniu w dn.12.07.2022r.

 1. Przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia i rozpatrzył sprawy członkowskie.
 2. Wyraził zgodę członkowi Spółdzielni na rozłożenie na raty zaległości czynszowych.
 3. Podjął decyzję o montażu zaworów regulacyjnych na pionach łazienkowych i przedpokoi na instalacji C.O. w bud. Browarna 11 i 13.
 4. Ustalił termin wstępnych rozmów z kandydatami na Głównego księgowego przy udziale członka RN.
 5. Zarząd wyraził zgodę na wykonanie nasad kominowych na bud. Łysa Góra 278.
 6. Kierownik DT poinformował o rozpoczęciu robót dociepleniowych stropodachów na bud. Spółdzielni.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Utworzono: wtorek, 19 lipca 2022 08:38

POSIEDZENIE ZARZĄDU 30.06.2022 R.

Zarząd na posiedzeniu w dn. 30.06.2022r

 1. Przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia i rozpatrzył sprawy członkowskie.
 2. Podjął decyzję o usunięcie graffiti ze ścian budynków na ul. Wojska Polskiego, Boh. Westerplatte, Legionów Piłsudskiego, oraz Os. Wł. Jagiełły 2,3,7 i 8. i ul. Ogrodowa 16.
 3. Z-ca Prezesa Zarządu przedstawił zawiadomienie KP Policji i Prok. Rejonowej w Brzesku o umorzeniu dochodzenia w sprawie naniesionych napisów na bud. Ogrodowa 16 i Boh. West. z powodu nie wykrycia sprawcy.
 4. Zarząd wyraził zgodę na wynajem pomieszczeń użytkowych w bud. Ogrodowa 42.
 5. Zarząd podjął decyzję o przedstawieniu pism Radzie Nadzorczej w sprawie wydawanych identyfikatorów parkingowych, które złożyli mieszkańcy bud. Ogrodowa 13, 14 i 15.

Na tym protokół zakończono i podpisano.


Utworzono: wtorek, 19 lipca 2022 08:34

POSIEDZENIE ZARZĄDU 21.06.2022 R.

Zarząd na posiedzeniu w dn. 21.06.2022r.

 1. Przyjął i podpisał protokół z poprzedniego posiedzenia.
 2. Zarząd zaakceptował zmiany do Statusu Spółdzielni i przedstawi je na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 3. Podjął decyzję o likwidacji licznika energii elektr. w nieużywanym lok. użytkowym w bud. Ogrodowa 13.
 4. Zarząd wyraził zgodę na wejście w teren działki przy ul. Kościuszki 72a, celem wykonania przyłącza wody dla szpitala.
 5. Z-ca Prezesa Zarządu poinformował o postępach prac remontowych.

Na tym protokół podpisano i zakończono.


Utworzono: środa, 22 czerwca 2022 10:02

POSIEDZENIE ZARZĄDU 13.06.2022 R.

Zarząd na posiedzeniu w dn. 13.06.2022r.

 1. Przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia.
 2. Rozpatrzył sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
 3. Podjął decyzję o przyznaniu identyfikatorów dla najemców lokali użytkowych.
 4. Podjął decyzję o montażu stojaka na rowery przy budynku Browarna 21.
 5. Ustalił cenę za płytkę chodnikową z demontażu.
 6. Za-ca Prezesa ds. technicznych poinformował o odbywających się przeglądach instalacji gazowych i elektrycznych, oraz o zleceniu kontroli i konserwacji hydrantów.
 7. Udzielił informacji o zakończeniu wymiany instalacji domofonowych i lamp na klatkach schodowych w budynkach Spółdzielni.

Na tym protokół zakończono i podpisano.


Utworzono: wtorek, 7 czerwca 2022 11:55

POSIEDZENIE ZARZĄDU 24.05.2022 R.

Zarząd na posiedzeniu w dn. 24.05.2022r.

 1. Przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia.
 2. Rozpatrzył sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
 3. Podjął decyzję o usytuowaniu miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy kl. I bud. Browarna 21 z informacją „Parkować przodem”.
 4. Podjął decyzję o poszerzeniu miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych o 60 cm na parkingu przy ul. Ogrodowej 15.
 5. Podjął decyzję o naprawie systemu alarmowego w budynku Spółdzielni.
 6. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy dzierżawy gruntu, pod działalność ubezpieczeniową.
 7. Zarząd przyjął informację o terminie i miejscu odbycia się Walnego Zgromadzenia w bieżącym roku.
 8. Zarząd przyjął proponowane zmiany do Statutu Spółdzielni i przedstawi je na Walnym Zgromadzeniu.
 9. Zarząd podjął decyzję o przedstawieniu konfliktowych i kontrowersyjnych spraw związanych z wymianą identyfikatorów parkowania dla samochodów przy bud. Ogrodowa 13, 14, 15 na najbliższym posiedzeniu RN, która uchwaliła zmiany w regulaminie parkowania.
  Na tym protokół zakończono i podpisano.

Utworzono: wtorek, 7 czerwca 2022 11:52

POSIEDZENIE ZARZĄDU 09.05.2022 R.

Zarząd na posiedzeniu w dn. 09.05.2022r.

 1. Przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia.
 2. Rozpatrzył sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
 3. Podjął decyzję, że budowa chodnika wzdłuż budynku od strony klatek schodowych przy ul. Partyzantów 7 może być zrealizowana po otrzymaniu zgody jego mieszkańców.
 4. Zarząd wyraził zgodę na docieplenie fragmentu ściany piwnicznej na bud. przy ul. Wł. Jagiełły 7.
 5. Za-ca Prezesa poinformował Zarząd o rozpoczęciu remontu balkonów.
 6. Za-ca Prezesa ds. Technicznych ponownie poinformował o konieczności zakupu ławek i koszy na śmieci. Zarząd zobowiązał Prezesa i Główną Księgową o sprawdzenie kosztów i przekazania decyzji o możliwości zakupu.
 7. Zarząd podjął decyzję o zakupie 3 stojaków na rowery.

Na tym protokół zakończono i podpisano.


Utworzono: wtorek, 26 kwietnia 2022 12:15

POSIEDZENIE ZARZĄDU 14.04.2022 R.

Zarząd na posiedzeniu w dn. 14.04.2022r.

 1. Prezes Zarządu poinformował o przekazaniu przez Urząd Miejski do Tauronu pisma dotyczącego wyczyszczenia i naprawy lamp ulicznych na ciągach osiedlowych na ul. Ogrodowej.
 2. Zarząd na wniosek mieszkańców przyznał nagrodę pracownikowi SM.
 3. W odpowiedzi na pismo mieszkańców bud. Ogrodowa 9 Zarząd podjął decyzję o wstrzymaniu się z korektą koron drzew przy tym budynku aż do jesieni.
 4. Prezes Zarządu przedstawił informację o wystąpieniu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych do Marszałka senatu w sprawie zmiany pkt. Ustawy Prawo Energetyczne odnośnie taryf paliw gazowych.
 5. Zarząd podjął decyzję o zawarcie umowy z firmą DOOR na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
 6. Po odbytych przetargach, Zarząd zaakceptował wybory Komisji Przetargowej w zakresie wyłonienia wykonawcy na:
  - docieplenie ścian budynków,
  - docieplenie stropodachów,
  - wymiany stolarki okiennej,
  - remont chodników i zatok parkingowych,
  - malowanie klatek schodowych,
  - naprawy gzymsu na bud. Łysa Góra 290.
 7. Zarząd zobowiązał Kierownika DT do wystawienia zlecenia dla firmy „EFEKTYWNIEJ w sprawie wykonania audytów efektywności energetycznych dla określonych budynków w zasobach Spółdzielni.
 8. Zarząd podjął decyzję o przekazaniu nadwyżki bilansowej na pokrycie niedoboru na Gospodarkę Zasobami mieszkaniowymi.
 9. Zarząd podjął decyzję o przeglądzie hydrantów p.poż. przy bud. Spółdzielni.

Spraw wniesionych nie było.

Na tym protokół zakończono i podpisano.


Utworzono: poniedziałek, 25 kwietnia 2022 09:24

POSIEDZENIE ZARZĄDU 25.03.2022 R.

Zarząd na posiedzeniu w dn. 25.03.2022r.

 1. Przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia i rozpatrzył sprawy członkowskie.
 2. Podjął decyzję o nie tworzeniu rezerw na świadczenia pracownicze stosując się do zapisu w polityce rachunkowości.
 3. Na wniosek Głównej Księgowej Zarząd podjął decyzję o utworzeniu odpisów aktualizacyjnych na należności zagrożone nieściągalnością oraz wyksięgowaniu należności, których nieściągalność została udokumentowana.
 4. Zarząd na wniosek Kierownika DT wyraził zgodę na zakup dmuchawy do liści dla sprzątającej.
 5. Zarząd zobowiązał Prezesa Zarządu do wyjaśnienia złożonej skargi z lokatorami.

Spraw wniesionych nie było.

Na tym protokół zakończono i podpisano.


Utworzono: wtorek, 22 marca 2022 12:58

POSIEDZENIE ZARZĄDU 18.03.2022 R.

Zarząd na posiedzeniu w dn. 18.03.2022r.

 1. Przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia.
 2. Zapoznał się z nowymi taryfami ciepła, które będą obowiązywać od dn. 25.03.2022.
 3. Zarząd na wniosek mieszkańców podjął decyzję o przyznanie nagrody dla sprzątającej.
 4. Podjął decyzję na wniosek Kierownika DT o przyznaniu nagrody dla sprzątającej.
 5. Zarząd wyraził zgodę na podpisanie porozumienia z MPEC-m na wejście w teren na os. Boh. West. I Woj. Pol. W celu wymiany odcinka rury ciepłowniczej.
 6. Zarząd zobowiązał Kierownika DT do dokonania wyceny robót związanych z koniecznością zamalowania ‘’graffiti” na bud. Spółdzielni.
 7. Zarząd przeanalizował planowane koszty na 2022r. i zaproponował nowe stawki eksploatacyjne oraz odpis na fundusz remontowy, które zostaną przedstawione na najbliższym posiedzeniu RN.
 8. Z-ca Prezesa Zarządu poinformował o ogłoszeniu przetargów na roboty związane z:
  - dociepleniem stropodachów
  - wymianą stolarki okiennej
  - dociepleniem ścian budynków.
  Spraw wniesionych nie było.

Na tym protokół zakończono i podpisano.


Utworzono: wtorek, 22 marca 2022 12:47

POSIEDZENIE ZARZĄDU 04.03.2022 R.

Zarząd na posiedzeniu w dn. 04.03.2022r.

 1. Przyjął protokół z poprzedniego osiedzenia i rozpatrzył sprawy członkowskie.
 2. Podjął decyzję o wstrzymaniu się z zakupem ławek i koszy na śmieci do rozstrzygnięcia przetargów na prace remontowe.
 3. Zarząd zaakceptował wybór komisji przetargowej dot. koszenia traw na osiedlach i zobowiązał kierownika DT do przygotowania umowy.
 4. Zarząd ustalił termin odbycia Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni na 23.06.2022r.

Spraw wniesionych nie było i na tym protokół zakończono i podpisano.


Utworzono: wtorek, 22 lutego 2022 12:36

POSIEDZENIE ZARZĄDU 09.02.2022 R.

Zarząd na posiedzeniu w dn. 09.02.2022r.

 1. Prezes Zarządu poinformował o podpisaniu umowy z Tauron-em o dostawę energii elektrycznej do bud. Spółdzielni od 01.03.2022r. na okres całego roku.
 2. Prezes Zarządu poinformował o złożeniu wniosku i odpowiednich dokumentów do podpisania z PGNiG w Bochni na dostawę gazu do bud. nr. 278 i 290 na cele ogrzewcze lokali mieszkalnych,
 3. Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie umowy na nadzór nad pracami remontowymi i inwestycyjnymi prowadzonymi przez Spółdzielnie na okres roku,
 4. Zarząd zaakceptował cenę wycinki drzew i zobowiązał kierownika DT do sporządzenia zlecenia,
 5. Zarząd po zatwierdzeniu kwoty, wyraził zgodę na wykonanie pochylni przy wejściu do kl. VII bud. Jagiełły 6 wraz z wyrównaniem terenu wokół bloku,
 6. Zarząd po zapoznaniu się z ofertą cenową podjął decyzję o wymianie domofonów w bud. Kościuszki 64b i Łysa Góra 278 i 290.
 7. Zarząd zobowiązał kierownika DT do zapoznania się z pismem, które wpłynęło wraz z projektem dot. przekładki sieci wodociągowej,
 8. Zarząd zobowiązał kierownictwo DT do wyznaczenia miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej na parkingu przy ul. Ogrodowej na wniosek,
 9. Ze względu na częste awarie instalacji kanalizacyjnej w bud. Ogrodowa 16 Zarząd zobowiązał kierownictwo DT do wymiany kanalizacji na rury PVC przez grupę remontową Spółdzielni,
 10. Zarząd przeanalizował różne możliwości zmian na parkingu przy ul. Ogrodowej.

Spraw wniesionych nie było i na tym protokół zakończono i podpisano.


Utworzono: wtorek, 22 lutego 2022 12:33

POSIEDZENIE ZARZĄDU 26.01.2022 R.

Zarząd na posiedzeniu w dn. 26.01.2022r.

 1. Przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia,
 2. Rozpatrzył bieżące sprawy członkowsko – mieszkaniowe,
 3. Zarząd wyraził zgodę na zdjęcie licznika energii elektrycznej w nieużywanym lokalu w bud. Ogrodowa 13 do czasu pojawienia się nowego najemcy,
 4. Zarząd wyraził zgodę na wystąpienie do Tauron-u o wydanie warunków technicznych i założenia indywidualnego licznika energii elektrycznej dla lokalu żłobka zamiast istniejącego sublicznika,
 5. W związku z informacją dot. zmian w Prawie Energetycznym , Zarząd wystąpi do Radcy Prawnego o interpretację tego zapisu,
 6. Zarząd podjął decyzję o ujęciu w planie remontów na 2022r. wymianę instalacji domofonowych dla bud. Kościuszki 64b i Łysa Góra 278 i 290,
 7. Zarząd wstępnie przedyskutował problemy członków spółdzielni odnośnie korzystania z parkingu przy ul. Ogrodowa 5. Sprawa będzie jeszcze rozpatrywana w innym terminie po rozeznaniu innych rozwiązań,
 8. Zarząd rozpatrzył pisma mieszkańców.

Na tym protokół zakończono i podpisano.


Utworzono: wtorek, 22 lutego 2022 12:30

POSIEDZENIE ZARZĄDU 19.01.2022 R.

Zarząd na posiedzeniu w dn. 19.01.2022r

 1. Przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia,
 2. Rozpatrzył bieżące sprawy członkowskie,
 3. Podjął decyzję o zwrocie kosztów za badanie licznika energii elektrycznej.
 4. Zarząd zobowiązał Główną Księgową do zajęcia się sprawą złożenia wniosku o zakup paliwa gazowego dla bud. nr. 278 i 290 w Łysej Górze.
 5. Zarząd podjął decyzje o uwzględnieniu próśb mieszkańców dotyczących remontów na poszczególnych blokach, aby zostały uwzględnione w Planie Remontów na 2022r.
 6. Zarząd zobowiązał kierownika DT do ustalenia terminu wymiany wodomierzy.
 7. Zarząd zapoznał się z informacją o przeprowadzonej inwentaryzacji. Żadnych różnic nie stwierdzono.

Spraw wniesionych nie było. Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

 ZARZĄD PRZYJMUJE W GODZINACH PRACY SPÓŁDZIELNI

poniedziałek - piątek: 7.00 - 15.00