1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Utworzono: wtorek 16 stycznia 2024 09:36

POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ 23.11.2023 r.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dn. 23 listopada 2023r.

 1. Zatwierdziła porządek obrad i przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia.
 2. Prezes Zarządu zdał relację z realizacji wniosków przyjętych na poprzednim posiedzeniu Rady.
 3. W dalszej części posiedzenia Prezes przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu.
 4. Prezes Zarządu omówił realizacje wniosków zgłoszonych na WZ.
 5. Przewodniczący RN przedstawił pisma które wpłynęły do Rady.
 6. Przewodniczący RN poinformował, że na prośbę Zarządu Radca Prawny przygotował projekt regulaminu parkowania, który w dalszej części zebrania omówiono.

Utworzono: wtorek 16 stycznia 2024 09:33

POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ 25.10.2023 r.

Rada nadzorcza na posiedzeniu w dniu 25 października 2023r.

 1. Zatwierdziła porządek obrad i przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia.
 2. Prezes Zarządu zdał relacje z realizacji uchwał i wniosków przyjętych na ostatnim posiedzeniu RN.
 3. Prezes Zarządu w dalszej części posiedzenia przedstawił sprawozdanie z prac zarządu którego głównymi tematami były: sprawy członkowsko-mieszkaniowe, rozpatrzenie pism członków w sprawie rozliczeń kosztów C.O.. W związku ze wzrostem stawek za ciepło przedstawionych przez MPEC , Zarząd podjął decyzję o podniesienie miesięcznych zaliczek na C.O., Poinformował o zakończeniu remontu alejki przy ul. Ogrodowej 13, oraz przekazał informacje o budowie drogi pożarowej na os. Browarna.
 4. Kierownik DT zdał relację z realizacji planu remontowego na 2023r.
 5. Główna Księgowa przedstawiła analizę rozliczenia kosztów C.O. za sezon 2022/2023.

Utworzono: wtorek 16 stycznia 2024 09:31

POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ 29.09.2023 r.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 29 września 2023r.

 1. Zatwierdziła porządek obrad i przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia.
 2. Prezes Zarządu zdał relację z realizacji wniosków przyjętych przez RN na ostatnim posiedzeniu.
 3. Prezes Zarządu zdał relację o bieżących pracach zarządu.
 4. Główna Księgowa przedstawiła wynik działalności SM za pierwsze półrocze 2023r.
 5. Przewodniczący RN poinformował o wyborze przez Zarząd Spółdzielni jednostki do przeprowadzenia przez MZR w Tarnowie wraz z badaniem sprawozdania finansowego, i wobec powyższego RN podjęła Uchwałę nr 14/9/2023 że ocena badania finansowego za 2023r zostanie dokonana w trakcie lustracji.
 6. Rozpatrzono pisma które wpłynęły do RN.

Utworzono: środa 25 października 2023 08:32

POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ 24.08.2023 r.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dn. 24 sierpnia 2023r.

1. Zatwierdziła porządek obrad i przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia.

2. Prezes Zarządu zdał relację z realizacji uchwał i wniosków z ostatniego posiedzenia Zarządu:

- zmiany do regulaminu organizowania i przeprowadzania przetargów zostały wprowadzone,

- tabliczki na ogrodzeniu placu zabaw o zakazie wprowadzania psów i gry w piłkę zostały zamontowane w widocznym miejscu,

- ławka przy bud. Jagiełły 8 została naprawiona.

3. Prezes Zarządu w dalszej części posiedzenia poinformował, że Zarząd odbył dwa zebrania na których rozpatrywał:

- sprawy członkowsko – mieszkaniowe,

- zarząd po rozmowach z Burmistrzem i zapoznaniu się z przedstawionym kosztorysem, podjął decyzję o remoncie parkingu przy ul. Browarna,

- poinformował o zakończeniu prac związanych z remontem alei na osiedlu Ogrodowa,

- w związku z prowadzonym remontem pawilonu handlowego przy ul. Leg. Piłs. 19 Spółdzielnia wystąpiła do RPWiK o pozwolenie na wykonanie nowego przyłącza wody,

- kierownik działu DT poinformował że zakończono wymianę wodomierzy, jednak pozostały lokale w których wymiany nie dokonano z różnych przyczyn,

- ponadto odbyła się dyskusja na temat regulaminu dotyczącego zasad wydawania identyfikatorów na parkingu przy ul. Ogrodowa 5,

- omawiano także skargę lokatora na uciążliwość działalności sklepu piekarniczego „BASZTA” w bud. Ogrodowa 13.


Utworzono: środa 25 października 2023 08:26

POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ 14.07.2023 r.

Rada Nadzorcza na spotkaniu w dn. 14 lipca 2023r.

- w sprawie możliwości skorzystania z mailowego przekazywania spłaty czynszów,

- przekazał że kominiarze wykonujący przeglądy kominowe i wentylacyjne mają obowiązek je wyczyścić, jeśli zachodzi taka potrzeba.

- zwrócił się do Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku z wnioskiem o wydłużenie terminu wycinki drzew,

- o trwających rozmowach z Burmistrzem Brzeska w sprawie remontu parkingu przylegającego do ul. Browarnej remontowanej przez Urząd Miasta,

- o odbytym spotkaniu z MPEC-em w Brzesku oraz firmą wykonującą wycinkę drzew w związku z pracami prowadzonymi przez MPEC,

- prezes poinformował RN, że zostało zamieszczone ogłoszenie o składaniu ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2023r.,

- o zamontowaniu urządzeń zabawowych na placyku zabaw przy bud. Ogr. 12 i 13,

- poinformował RN o podjętych decyzjach w sprawie wniosków zgłoszonych na WZ.    


Utworzono: środa 25 października 2023 08:18

POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ 20.06.2023 r.

Rada Nadzorcza na spotkaniu w dn. 20 czerwca 2023r.

- w sprawie możliwości wprowadzenia elektronicznego systemu informacji o stanie konta czynszowego (e-bok),

- zlecenia insp. nadzoru przeglądu,

- przełożyć czujnik światła na klatkach w Łysej Górze.

4. Prezes poinformował że Firma ALTI rezygnuje z najmu pawilonu handlowego przy ul. Legionów Piłsudskiego 19, a umowa zostanie podpisana z firmą KORAL z Krakowa zrzeszonej w grupie „Lewiatan”.

5. Prezes poinformował że zarząd podjął decyzje o zakupie urządzeń zabawowych na plac zabaw między bud. Ogrodowa 12 i 13.


Utworzono: środa 16 sierpnia 2023 08:09

POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ 25.05.2023 r.

Rada Nadzorcza na spotkaniu w dn. 25.05.2023r.

1. Zatwierdziła porządek obrad i przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia.

2. Prezes Zarządu;

- zdał relację z realizacji uchwał,

- poinformował o planowanym remoncie alejki lipowej przy ul. Ogrodowej wraz z Urzędem Miejskim.

3. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła opinię KR z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022.

4. Prezes Zarządu przedstawił sprawozdanie Zarządu za 2022 rok, oraz propozycję podziału nadwyżki bilansowej za 2022 r. a także przedstawił kierunki rozwoju działalności SM na lata 2023 – 2025, które RN przyjęła jednogłośnie.

5. W wolnych wnioskach omówiono realizację prac remontowych, oraz niektóre niedociągnięcia i sposób ich poprawy.


Utworzono: wtorek 20 czerwca 2023 06:45

POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ 29.04.2023 r.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 29 kwietnia 2023 roku

1. Rada zatwierdziła porządek obrad i przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia.

2. Prezes Zarządu poinformował o podpisaniu umowy z nowym Inspektorem Nadzoru robót budowlanych.

3. Rada Nadzorcza podjęła Uchwały w sprawie:

- zatwierdzenia planu finansowo – gospodarczego Sp. na 2023r,

- zatwierdzenia stawki eksploatacji,

- zatwierdzenia planu remontów,

- zatwierdzenia odpisu na fundusz remontowy,

- badania sprawozdania finansowego.

4. Rada powołała Komisję Rewizyjną.

5. Przeprowadziła rozmowy z wezwanymi członkami na temat spłaty ich zadłużenia.

6. Przewodniczący RN zgłosił aby przeglądnąć i uaktualnić regulaminy obowiązujące w Spółdzielni.


Utworzono: wtorek 16 maja 2023 12:31

POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ 30.03.2023 r.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dn. 30 marca 2023r.

1. Rada zatwierdziła porządek obrad i przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia, oraz zaproponował rozszerzenie obrad o pkt. 12a „ Podjęcie uchwały w sprawie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 rok”.

2. Prezes Zarządu poinformował, że od ostatniego spotkania Rady, Zarząd odbył trzy spotkania których tematami były:

-         sprawy członkowsko mieszkaniowe,

-         rozpatrywanie pism od członków w różnych sprawach,

-         podpisał umowę z firmą „Znet” na elektroniczną obsługę Walnego Zgromadzenia Członków na dzień 22 czerwca 2023r.,

-         zlecił wykonanie projektu drogi pożarowej do bud. Leg. Piłsud. 40a,

-         podpisał umowę z nowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego,

-         poinformował o podniesieniu stawek najmu lokali spółdzielczych,

-         poinformował o sprzedaży „ Białych Certyfikatów” oraz o rozstrzygniętych przetargach na koszenie trawy, docieplenia stropodachów i remontów balkonów.

3. Główna Księgowa z kierownikiem DT przedstawili plan remontowy oraz finansowo – gospodarczy na 2023 rok, które zostały szczegółowo omówione i na czym zostały oparte.

4. Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła Uchwałę nr 4/3/2023 w sprawie zatwierdzenia planu remontu na 2023 r., oraz Uchwałę nr 5/3/2023 w sprawie zatwierdzenia odpisu na fundusz remontowy nieruchomości.

5. Rada Nadzorcza w związku ze złożoną rezygnacją z pełnienia funkcji, odwołała Członka Zarządu Uchwałą nr 6/3/2023, a w to miejsce powołała Główną Księgową Panią Joannę Mróz Uchwałą nr 7/3/2023.

6. Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 8/3/2023 w sprawie zmiany stawek wynagrodzeń Zarządu.

7. RN ustaliła wynagrodzenia Zarządu Uchwałą nr 9/3/2023.

8. RN rozpatrzyła pisma które wpłynęły do Rady.

9. Na wniosek Głównej Księgowej RN podjęła Uchwałę nr 10/3/2023 o przeprowadzeniu badania finansowego przez Komisję Rewizyjną Spółdzielni

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zostało zamknięte.


Utworzono: wtorek 16 maja 2023 12:18

POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ 22.02.2023 r.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dn. 22 luty 2023 r.

1. Zatwierdziła porządek obrad i przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia.

2. Prezes Zarządu zdał relację z realizacji podjętej uchwały i wniosków przez RN na poprzednim posiedzeniu, oraz poinformował że od ostatniego posiedzenia Rady Zarząd odbył dwa spotkania, których tematami były sprawy członkowsko – mieszkaniowe i rozpatrywanie pism przychodzących do Spółdzielni. Ponadto Prezes poinformował o wykonaniu Świadectw Efektywności Energetycznej dla wszystkich budynków Spółdzielni, o przedłużeniu umowy na usługi kominiarskie oraz podpisaniu umowy z firmą na korektę drzewostanu na terenach Spółdzielni.

3. Z-ca Prezesa Zarządu zdał relację ze zrealizowania planu remontowego za 2022 rok oraz jaką kwotą się zamknął.

4. Przewodniczący RN przedstawił sprawę członka Spółdzielni po spotkaniu z członkiem RN podczas dyżuru gdzie sprawa została wyjaśniona i Rada nie widzi podstaw do interwencji w tej sprawie.

5. Pani Kudrewicz poinformowała o blokującym się domofonie bud. Ogrodowa 16           i o braku pochwytów na poręczach, oraz o konieczności remontu schodów przy bud. Ogrodowa 13.

6. Pan Skiba z Panią Klimek kontrolowali budynki na Os. Jagiełły i swoje uwagi przedstawili zarządowi do realizacji.

7. Kierownik DT poinformował RN o wymianie rur C.O. na preizolowane przez MPEC na Os. Jagiełły.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie.


Utworzono: piątek 17 marca 2023 07:41

POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ 19.01.2023 r.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 19.01.2023r.

1. Zatwierdziła porządek obrad i przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia.

2. Prezes Zarząd zdał relacje z realizacji podjętych przez RN uchwał i wniosków na poprzednim posiedzeniu, oraz przedstawił tematy które rozpatrywał Zarząd w ostatnim miesiącu:

- zatwierdzenie umowy ubezpieczeniowej z firmą UNIQA,

- złożenie wniosku do TAURONU w celu zawarcia Umowy Kompleksowej,

- zawarcie umowy z firmą AQUA na wymianę wodomierzy w związku z kończącym się terminem ich legalizacji,

- zlecenie wykonania Świadectw Charakterystyki Energetycznej firmie EFEKTYWNIEJ,

- Kierownik DT poinformował o zaleceniu pokontrolnym Straży Pożarnej usunięcia drzew o wysokości wyższej od 3 m w przestrzeni między budynkiem a drogą pożarową w związku ze zmianą przepisów,

- Kierownik DT przedstawił Plan potrzeb remontowych na 2023r i poinformował że wynika on z przeprowadzonych przeglądów jesiennych.

3. Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła plan potrzeb remontowych.

4. Rada Nadzorcza zatwierdziła fundusz płac na rok 2023 Uchwałą nr 1/01/2023.

DYŻURY RADY NADZORCZEJ:

 w biurze Spółdzielni, przy
ul.Ogrodowej 5, pok. 15

w każdy trzeci wtorek miesiąca,
w godzinach: 16.30 - 17.30