1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Utworzono: wtorek 16 stycznia 2024 09:44

POSIEDZENIE ZARZĄDU 04.12.2023 R.

Zarząd na posiedzeniu w dn. 04 grudnia 2023r.

 1. Przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia.
 2. Rozpatrzył sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
 3. Podjął decyzję o ubezpieczeniu odpowiedzialności z tytułu zarządzania Spółdzielnią.
 4. Główna Księgowa poinformowała o wpłynięciu ofert firm ubezpieczeniowych na ubezpieczenie majątku Spółdzielni.
 5. Z-ca Prezesa Zarządu poinformował że wpływają oferty na rozliczanie kosztów C.O. wraz z wymianą podzielników oraz konieczności zorganizowania przetargu.

Utworzono: wtorek 16 stycznia 2024 09:41

POSIEDZENIE ZARZĄDU 10.11.2023 R.

Zarząd na posiedzeniu w dn. 10 listopada 2023r.

 1. Przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia.
 2. Rozpatrzył bieżące sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
 3. Zarząd wyraził zgodę na wykonanie analizy mocy grzewczej na potrzeby C.O. dla budynków Spółdzielni/
 4. Zastępca Prezesa Zarządu poinformował o konieczności nasadzeń drzewek na os. Jagiełły w 2024r.
 5. Zarząd wyraził zgodę na zakup ulotek dot. montażu i obsługi czujników CO2 (czadu) i rozdaniu ich mieszkańcom Spółdzielni.
 6. Główna Księgowa analizując sytuację Spółdzielni w zakresie możliwości demontażu podzielników ciepła z grzejników poinformowała, że Spółdzielnia podlega regulacji Prawa Energetycznego oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 2021r. zgodnie z którym, aby nie montować podzielników ciepła należy spełnić warunki techniczne i ekonomiczne, do określenia których należy wyłonić w przetargu firmę zewnętrzną posiadającą w tym zakresie odpowiednie uprawnienia.

Utworzono: środa, 18 października 2023 11:41

POSIEDZENIE ZARZĄDU 13.10.2023 R.
Zarząd na posiedzeniu w dniu 13.10.2023r.

 1. Przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia.
 2. Rozpatrzył sprawy członkowsko-mieszkaniowe.
 3. Zarząd wyraził zgodę na likwidację starego przyłącza wody na wyremontowanym Pawilonie Usługowym przy ul. Leg. Piłs. 19.
 4. W związku z zakończeniem remontu „Alejki lipowej” na osiedlu Ogrodowa Zarząd zobowiązał DT do wystawienia zlecenia na podstawie kosztorysu powykonawczego częściowego zakresu prac dla Zakładu Prod. – Usł. –Handl. Wojciech Krzyżak z Porąbki Iwkowskiej 32 na wykonanie tych prac.
 5. Zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu sezonu grzewczego z dniem 16.10.2023r.
 6. Zarząd podjął Uchwałą w sprawie zmiany wysokości indywidualnych zaliczek na koszty c. o. dla poszczególnych lokali mieszkalnych w bud. Spółdzielni które będą obowiązywać od 01.11.2023r.

Utworzono: środa, 18 października 2023 10:38

POSIEDZENIE ZARZĄDU 22.09.2023 R.
Zarząd na posiedzeniu w dniu 22.09.2023r.

 1. Przyjął protokół z przedniego posiedzenia.
 2. Rozpatrzył sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
 3. Prezes Zarządu przedstawił regulamin przydziału drewna pochodzącego z wycinki drzew na osiedlach Spółdzielni, który następnie zatwierdził Zarząd.
 4. Zarząd podjął uchwały o wydzierżawieniu terenu pod automaty paczkowe firmie ORLEN S.A. na ul. Browarna 11, Ogrodowa 5 oraz Leg. Piłs. 23a.
 5. Prezes Zarządu przedstawił pismo pokontrolne Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Brzesku dotyczące działalności sklepu piekarniczego BASZTA w bud. Ogrodowa 13, a wyniki przekazano właścicielom sklepu.
 6. Główna Księgowa poinformowała o podpisaniu umowy z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych z siedzibą w Jaśle na remont parkingu przy ul. Browarnej.

Utworzono: piątek, 13 października 2023 08:34

POSIEDZENIE ZARZĄDU 05.09.2023 R.
Zarząd na posiedzeniu w dniu 05.09.2023r.

 1. Przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia.
 2. Rozpatrzył sprawy członkowsko-mieszkaniowe.
 3. Zobowiązał dział techniczny do wystawienia zlecenia na wykonanie nowego przyłącza wody do pawilonu przy ul. Leg, Piłs. 19 firmie instalacyjnej.
 4. Wyraził zgodę na zakup i montaż stojaka na rowery przy bud. Browarna 19.
 5. Wyraził zgodę na wymianę instalacji domofonowej w kl. Nr I bud. Partyzantów 9.
 6. Kierownik D/T przedstawił harmonogram przeglądów jesiennych budynków Spółdzielni w 2023r.
 7. Zarząd wybrał firmę z przedstawionych ofert na przeprowadzenie lustracji działalności Spółdzielni za lata 2021 – 2023 r.
 8. Zarząd po zapoznaniu się z opinią Radcy Prawnego zdecydował o przydzieleniu drzewa pochodzącego z wycinki drzew na osiedlach Spółdzielni nieodpłatnie jej pracownikom.

Utworzono: piątek, 15 września 2023 09:44

POSIEDZENIE ZARZĄDU 18.08.2023 R.
Zarząd na posiedzeniu w dn. 18.08.2023r.

 1. Przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia.
 2. Rozpatrzył sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
 3. Rozpatrzono pismo w sprawie samosiejek przy parkingu na ul. Browarna.
 4. Na wniosek kierownika DT Zarząd wyraził zgodę na zakup nowego modułu do odczytu stanu wodomierzy.
 5. Zarząd zobowiązał dział techniczny na przygotowanie umowy najmu lokalu usługowego w pawilonie przy ul. LEG. Piłsudskiego 23a.

Utworzono: piątek, 15 września 2023 09:39

POSIEDZENIE ZARZĄDU 26.07.2023 R.
Zarząd na posiedzeniu w dn 26.07.2023r.

 1. Przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia.
 2. Rozpatrzył sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
 3. Zarząd wyraził zgodę na wynajem lokalu użytkowego w bud. Administracyjnym.
 4. Kierownik DT poinformował że mycie kontenerów śmietnikowych na osiedlach będzie przeprowadzone w dniu 05.08.2023r.
 5. Prezes Zarządu poinformował o zakończeniu wymiany zaworów podpionowych w bud. 15 i 16 przy na osiedlu Ogrodowa.
 6. Główna Księgowa poinformowała że PRDM z Jasła przedstawił kosztorys na remont parkingu przy ul. Browarna.

Utworzono: piątek, 15 września 2023 09:37

POSIEDZENIE ZARZĄDU 12.07.2023 R.
Zarząd na posiedzeniu w dn. 12. 07. 2023r.

 1. Przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia
 2. Rozpatrzył sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
 3. Poddał analizie wnioski zgłoszone na WZ w dn. 22.06.2023r.
 4. Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu przeglądu urządzeń zabawowych w Łysej Górze i naprawy karuzeli.
 5. Zarząd podjął decyzję dotyczącą wspólnej inwestycji dotyczącej remontu Alejki lipowej przy ul. Ogrodowej.

Utworzono: piątek, 15 września 2023 09:35

POSIEDZENIE ZARZĄDU 28.06.2023 R.
Zarząd na posiedzeniu w dniu 28.06.2023r.

 1. Przyjął protokół z przedniego posiedzenia.
 2. Rozpatrzył sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
 3. Rozpoznał sprawę wycinki drzew pod wymianę sieci ciepłowniczej na os. Jagiełły.
 4. Rozpatrzył sprawę remontu parkingu przy ul. Browarnej należącego do Spółdzielni.
 5. Główna Księgowa zgodnie z wnioskiem RN i jej Przewodniczącego poinformowała o umieszczeniu na stronie internetowej Spółdzielni i w Gazecie Krakowskiej zaproszenia o składaniu ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2023r.

Utworzono: środa, 16 sierpnia 2023 08:25

POSIEDZENIE ZARZĄDU 15.06.2023 R.
Zarząd na posiedzeniu w dniu 15.06.2023r.

 1. Zarząd przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia.
 2. Rozpatrzył sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
 3. Ustalił koszty wymiany wodomierza w lokalu mieszkalnym na kwotę 136,05 PLN, oraz podał terminy wymiany wodomierzy na poszczególnych budynkach.
 4. Podjął decyzję o dociepleniu ściany na bud. Jagiełły 1.
 5. Wyraził zgodę na zakup 4 kontenerów na odpady.
 6. Kierownik DT poinformował, że od miesiąca lipca będzie zatrudniony nowy elektryk konserwator.
 7. Główna Księgowa przedstawiła bilans zysków i strat za m-c kwiecień.

Utworzono: środa, 16 sierpnia 2023 08:26

POSIEDZENIE ZARZĄDU 06.06.2023 R.
Zarząd na posiedzeniu w dniu 06.06.2023 roku

 1.  Przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia i rozpatrzył sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
 2. Omówił realizację wniosków zgłoszonym na Walnym Zgromadzeniu w 2022 roku.
 3. Określił kierunki rozwoju Spółdzielni na lata 2023 – 2025.
 4. Omówiono z firmą KORAL warunki wynajmu pawilonu przy ul. Leg. Piłs. 19.
 5. Omówiono sposób remontu i zakupu urządzeń zabawowych placyku zabaw przy budynkach ul. Ogrodowa 12 i 13.
 6. Kierownik DT omówił ustalenia wymiany wodomierzy w lokalach z firmą PLUS AQUA oraz termin realizacji.
 7. Zarząd wyraził zgodę na nasadzenie 6 – ciu drzewek na os. Jagiełły.
 8. Zarząd omówił z firmą hydrauliczną termin wymiany zaworów podpionowych na instalacjach w budynkach ul. Ogrodowa 14, 15, 16.

Utworzono: wtorek, 20 czerwca 2023 07:50

POSIEDZENIE ZARZĄDU 23.05.2023 R.
Na posiedzeniu Zarządu w dniu 23 maja 2023 roku

 1. Zarząd zatwierdził protokół z poprzedniego posiedzenia i rozpatrzył sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
 2. Wyraził zgodę na rozpowszechnienie informacji MOPS poprzez rozwieszenie plakatów na tablicach informacyjnych klatek schodowych w budynkach Sp.
 3. Zarząd zatwierdził termin Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni na dzień        22 czerwca 2023 roku na godzinę 17.00, które odbędzie się w Sali audytoryjnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku Plac Targowy 10, i zatwierdził porządek obrad.
 4. Podjął decyzję o wysłaniu pisma do ISTY Polska z Krakowa z prośbą o wyznaczenie daty odczytów podzielników ciepła w budynkach Spółdzielni.
 5. Zarząd zwróci się do UM w Brzesku z prośbą o przygotowanie projektu umowy wiążącej dwie strony w celu umożliwienia dofinansowania inwestycji remontu alejki i chodnika.

Utworzono: czwartek, 04 maja 2023 07:03

POSIEDZENIE ZARZĄDU 12.04.2023 R.
Zarząd na posiedzeniu w dn. 12.04.2023r.

 1. Kierownik DT przedstawił propozycję Komisji Przetargowej z odbytych przetargów na roboty remontowe:

- na wymianę stolarki okiennej,

- na docieplenie ścian budynków,

- na wykonanie remontów chodników, parkingów i dróg pożarowych,

- na wykonanie remontu kominów na bud. Spółdzielni,
Zarząd zaakceptował wszystkie propozycje i zobowiązał DT do sporządzenia umów z wyłonionymi firmami.

 1. Prezes Zarządu poinformował o wynajęciu Sali w Centrum Bibliotecznym na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na dzień 22.06.2023r.
  1. Prezes Zarządu poinformował o nowych taryfach ciepła obowiązujących od 01.05.2023r.

Utworzono: czwartek, 04 maja 2023 07:02

POSIEDZENIE ZARZĄDU 29.03.2023 R.
Zarząd na posiedzeniu w dn. 29.03.2023r.

 1. Zaakceptował plan remontów na 2023 r. przedstawiony przez kierownika DT i przedstawi go na najbliższym posiedzeniu RN.
 2. Zarząd zaakceptował wybór firmy DOOR do wymiany okien i witryn na pawilonach handlowych Spółdzielni.
 3. Zarząd wyraził zgodę na remont dwóch daszków nad wejściami do klatek w budynku Jagiełły 6.
 4. Zarząd zaakceptował podwyżki stawek eksploatacyjnych i remontowych przedstawionych przez Główną Księgową, które zostaną przedstawione RN.
 5. Prezes Zarządu przedstawił Sprawozdanie Zarządu za 2022 rok, oraz przedstawił kierunki rozwoju gospodarczego na rok 2023, które przedstawi na WZ.

Utworzono: czwartek, 04 maja 2023 07:01

POSIEDZENIE ZARZĄDU 14.03.2023 R.
Zarząd na posiedzeniu w dn. 14.03.2023r.

 1. Podjął decyzję o remoncie placyku zabaw pomiędzy bud. Ogrodowa 12 i 13.
 2. Zaakceptował wybór Komisji przetargowej w zakresie wykonawcy do koszenia traw na osiedlach.
 3. Zaakceptował wybór Komisji przetargowej wyborem firmy do dociepleń stropodachów.
 4. Zaakceptował wybór komisji przetargowej wyborem firmy do remontów balkonów.
 5. Główna Księgowa poinformowała o nowych obniżonych taryfach dostawy ciepła do budynków.

Utworzono: środa, 15 marca 2023 13:14

POSIEDZENIE ZARZĄDU 23.02.2023 R.
Zarząd na posiedzeniu w dn.23.02.2023r.

 1. Przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia.
 2. Rozpatrzył sprawy członkowsko-mieszkaniowe.
 3. Zarząd ustalił termin Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni na 22.06.2023r.
 4. Zarząd wyraził zgodę na wykonanie projektu drogi pożarowej do bud. Leg. Piłs. 40a.
 5. Zarząd wyraził zgodę na remont lokalu usługowego w pawilonie ul. Leg. Piłs. 23a przez najemcę.
 6. Zarząd wyraził zgodę na szkolenie pracownic DT związanego z prowadzeniem Książek Obiektu Budowlanego.
 7. Zarząd zobowiązał kierownika DT do zatrudnienia nowego inspektora na nadzór nad pracami remontowymi zasobów Spółdzielni.
 8. Zarząd zaakceptował proponowany skład Komisji Przetargowej.
 9. Ze względu na wzrost wskaźnika cen towarów i usług, Zarząd postanowił podnieść stawki na wynajem lokali o wskaźnik inflacyjny zgodnie z założeniami umów.
 10. W związku z korzystnym kursem giełdowym, Zarząd podjął decyzję o sprzedaży Białych Certyfikatów.

Utworzono: środa, 15 marca 2023 13:13

POSIEDZENIE ZARZĄDU 08.02.2023 R.
Zarząd na posiedzeniu w dn. 08.02.2023r.

 1. Przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia.
 2. Rozpatrzył sprawy członkowsko-mieszkaniowe.
 3. Zarząd zobowiązał Dział Techniczny do sporządzenia zlecenia firmie „SALIX”na korektę i wycinkę drzew na osiedlach Spółdzielni.
 4. Wyraził zgodą RPWiK na przebudowę istniejącego wodociągu przy bud. Kościuszki 53 i Ogrodowa 42.
 5. Wyraził zgodę firmie AGMAR-PROJEKT na wymianę rurociągu ciepłowniczego dla bud. Ogrodowa 42 i 44.
 6. W związku ze zmianami w Kodeksie Pracy, Zarząd podjął uchwałę o zaktualizowaniu Regulaminu Pracy Spółdzielni.

Utworzono: środa, 15 marca 2023 13:11

POSIEDZENIE ZARZĄDU 27.01.2023 R.
Zarząd na posiedzeniu w dn. 27.01.2023r.

 1. Przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia.
 2. Rozpatrzył sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
 3. Wyraził zgodę na przedłużenie terminu zakończenia malowania klatek schodowych.
 4. Wyraził zgodę na zakup drukarki do DT.
 5. Zarząd podjął decyzję o zleceniu wykonania Świadectw Charakterystyki Energetycznej dla wszystkich budynków Spółdzielni przez firmę EFEKTYWNIEJ z Wrocławia.
 6. Podjął decyzję o przyznaniu premii uznaniowej dwóm paniom sprzątającym.
 7. Podjął decyzję o przedłużeniu umowy na przegląd i czyszczenie przewodów kominowych na budynkach Spółdzielni z firmą EKO-POWER.

Utworzono: poniedziałek, 06 luty 2023 07:55

POSIEDZENIE ZARZĄDU 19.01.2023 R.
Zarząd na posiedzeniu w dn. 19.01.2023r.

 1. Rozpatrzył sprawy członkowsko – mieszkaniowe.
 2. Kierownik DT przedstawił plan potrzeb remontowych na 2023r., który zostanie przedstawiony RN.
 3. Kierownik DT poinformował o prowadzeniu rozmów z UM w Brzesku w sprawie udostępnienia terenu w celu budowy drogi pożarowej wraz z parkingiem dla bud. Leg. Piłs. 40A.
 4. Kierownik DT poinformował o podpisaniu umowy na wymianę wodomierzy z firmą PLUS AQUA S.C.
 5. Kierownik DT przedstawił ofertę firmy EFEKTYWNIEJ dotyczącej wykonania audytów efektywności energetycznej w ramach modernizacji termicznej wytypowanych budynków Spółdzielni, celem uzyskania Białych certyfikatów.
 6. Kierownik DT przedstawił ofertę Firmy EFEKTYWNIEJ na wykonanie „Świadectw charakterystyki energetycznej „ dla wszystkich budynków Spółdzielni.
 7. Zarząd podjął decyzję, że koszty C.O. w lokalach użytkowych w pawilonie przy ul. Browarnej 5C będą rozliczane wg. powierzchni.

Utworzono: poniedziałek, 06 luty 2023 07:53

POSIEDZENIE ZARZĄDU 11.01.2023 R.
Zarząd na posiedzeniu w dn. 11.01.2023r.

 1. Przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia i rozpatrzył sprawy członkowskie.
 2. Wyraził zgodę na sprzedaż napojów alkoholowych w pawilonie na ul Browarna 5C dla spółdzielni PPS Społem w Brzesku.
 3. Zarząd poprosi Radcę Prawnego, o przygotowanie porozumienia SM Brzesko a firmą ISTA.
 4. Biorąc pod uwagę Ustawowy wzrost minimalnego wynagrodzenia, Zarząd wystąpi do RN o zatwierdzenie funduszu płac na rok 2023.
 5. Prezes Zarządu poinformował o złożeniu wniosku do TAURON-u o zawarcie umowy kompleksowej na dostawę energii elektrycznej dla budynków Spółdzielni.

                                                                          

 

 ZARZĄD PRZYJMUJE W GODZINACH PRACY SPÓŁDZIELNI

poniedziałek - piątek: 7.00 - 15.00