1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Utworzono: środa, 09 stycznia 2019 09:27

POSIEDZENIE ZARZĄDU 31.12.2018 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 31.12.2018 roku rozpatrzył sprawy:

1. Członkowsko mieszkaniowe i przyjęto 27 osób w poczet członków SM Brzesko.

2.   Rozpatrzono wypowiedzenie umowy dostawy wody przez Samodzielny Zespól Opieki Zdrowotnej w Brzesku. Dalsze działania w tej sprawie zostaną podjęte po konsultacji z Radcą Prawnym.


Utworzono: środa, 19 grudnia 2018 09:26

POSIEDZENIE ZARZĄDU 13.12.2018 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 13.12.2018 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe, zadłużeń czynszowych, pracownicze, a także:

1. Podjął decyzję o ubezpieczeniu majątku w 2019 roku.

2. Wyraził zgodę na spłatę zadłużeń czynszowych w ratach dla wnioskujących o taką możliwość mieszkańców i najemców lokali użytkowych.

3. W związku z wejściem w życie nowych przepisów podjął decyzje o zakupie nowego oprogramowania do sporządzania i wysyłania sprawozdań finansowych w wersji elektronicznej.

4. Zapoznał się z ofertą na czyszczenie kanalizacji i instalacji wodociągowej oraz co.

5. Podjął decyzję, że zwróci się do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na zakup dwóch komputerów, które zastąpią stare wyeksploatowane komputery w dziale technicznym i księgowości.

6. Rozpatrzył pozytywnie wnioski o remont lokali użytkowych, które zostaną przedstawione Radzie Nadzorczej do akceptacji.

7. Podjął decyzję o otwarciu nowego rachunku maklerskiego do obsługi białych certyfikatów i kontynuowaniu prenumeraty materiałów finansowo księgowych i Gazety Prawnej w 2019 roku.

8. Zapoznał się wstępnie z ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych, które obejmą spółdzielnię od 1 lipca 2020 roku i zobowiązał kadrową, do przygotowania procedury ich w prowadzenia w spółdzielni.

9. Podjął uchwałę o przeniesieniu różnicy pomiędzy wkładem mieszkaniowym a wartością mieszkania na fundusz zasobowy, po ustanowieniu spółdzielczego prawa do lokalu.


Utworzono: poniedziałek, 26 listopada 2018 11:19

POSIEDZENIE ZARZĄDU 22.11.2018 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 22.11.2018 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe, a także:

1. Podjął decyzję o wykonaniu remontów: śmietników przy pawilonie ALTI, opaski przy Partyzantów 7, izolacji ściany fundamentowej Kościuszki 72 i montażu dodatkowych drzwi w budynku administracyjnym (wiatrołapów).

2. Postanowił o powołaniu komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji-spis z natury.

3. Wstępnie rozpatrzył kwestię ubezpieczenia majątku spółdzielni w 2019 roku.

4. Zapoznał się z ofertą na docieplenie stropodachów i piwnic w ramach pozyskania pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

5. Wyraził zgodę na podpisanie aneksu do umowy na sprzedaż usług konwojowania i wstępnie zaakceptował zakup materiałów do konserwacji i remontów poprzez płatność służbową kartą kredytową, zamiast płatności gotówką.


Utworzono: wtorek, 06 listopada 2018 12:13

POSIEDZENIE ZARZĄDU 31.10.2018 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 31.10.2018 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe, pracownicze, wynajmu lokali użytkowych, a także:

1. Podjął decyzję o dodatkowych remontach: kominów w Łysej Gorze zgodnie z zaleceniem kominiarza i cokołu na budynku Kościuszki 53.

2. Postanowił o powołaniu komisji do zbadania przyczyn przecieku ścieków z mieszkania do piwnicy w budynku Ogrodowa 44.

3. Ponownie rozpatrywał sprawę nowych stawek zaproponowanych przez szpital w Brzesku za przepompowywanie wody do budynków Kościuszki 72 i 72a.


Utworzono: piątek, 12 października 2018 11:47

POSIEDZENIE ZARZĄDU 08.10.2018 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 08.10.2018 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe, pracownicze, wynajmu lokali użytkowych, rozliczenia kosztów co i wniesionych reklamacji, a także:

1. Zapoznał się ze sprawą wybuchu gazu w budynku Ogrodowa 9 i zdecydował o wywieszeniu apelu do mieszkańców odnośnie przeprowadzania remontów urządzeń gazowych.

2. Wstępnie ocenił sprawę pozyskania pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na docieplenie stropodachów i piwnic.

3. Na wniosek mieszkańców podjął decyzje o dodatkowym oznakowaniu parkingów przy ul. Ogrodowa 12 i 16 .

4. Zarząd zapoznał się także:

- z przebiegiem remontów zaplanowanych na 2018 rok.

- z problemami dotyczącymi uruchomienia sezonu grzewczego 2018/2019.


Utworzono: piątek, 24 sierpnia 2018 09:38

POSIEDZENIE ZARZĄDU 23.08.2018 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 23.08.2018 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe, pracownicze, a także:

1. Podjął uchwałę o zatwierdzeniu protokołu Komisji Przetargowej z dnia 22.08.2018 roku dotyczącego przetargu - sprzedaży mieszkania po eksmisji, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. Zarząd zobowiązał dział księgowości i specjalistę ds. członkowsko -mieszkaniowych do przygotowania dokumentów związanych z zawarciem umowy notarialnej.

2. Podjął decyzję o:

- zakupie szlifierki kątowej,

- przekazaniu różnicy pomiędzy, kwotą sporządzonego operatu wyceny mieszkania a kwotą uzyskaną w wyniku licytacji na fundusz remontowy mienia spółdzielni,

- zakończeniu z dniem 01.01.2019 roku wypłat wynagrodzeń pracowników w kasie spółdzielni,

- o wyrażeniu wstępnej zgody-wniosek Urzędu Miejskiego w Brzesku na współfinansowanie chodnika przy budynkach Ogrodowej 44 i 42. Decyzję zarząd podejmie po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej.

3. Zarząd otrzymał potwierdzenie rejestracji nowego Statutu SM Brzesko przez Krajowy Rejestr Sądowy, z dniem 18.08.2018 roku.

4. Zarząd zapoznał się:

- z przebiegiem remontów zaplanowanych na 2018 rok ,

- negocjacjami z MPEC w zakresie obniżenia mocy zamówionej i ustaleniami w zakresie przygotowania instalacji do sezonu grzewczego 2018/2019.


Utworzono: piątek, 27 lipca 2018 09:46

POSIEDZENIE ZARZĄDU 24.07.2018 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 24.07.2018 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe, pracownicze, a także:

1. Podjął decyzje o sprzedaży mieszkania po eksmisji, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. Do jego przeprowadzenia powołano komisję. Ustalono treść i terminy ogłoszeń w prasie. W czynnościach dotyczących przetargu uczestniczył będzie przedstawiciel Rady Nadzorczej.

2. Rozpatrzył wnioski mieszkańców Boh Westerplatte 5 odnośnie pielęgnacji i utrzymania zieleni. Stanowisko w tej sprawie Zarząd określi, po konsultacji z Radą Nadzorczą w dniu 30.08.2108 roku.

3. Podjął decyzję o:

- poinformowaniu mieszkańców o podwyżce cen ścieków i wody,

- przygotowaniu i dostarczeniu dokumentów dotyczących rozliczenia sezonu grzewczego 2017/2018 do ISTY w terminie do 31.07.2018 roku,

- przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych na stanowisko konserwator-hydraulik,

- zobowiązaniu kierownika DT do przeanalizowania wniosków ostatniego Walnego Zgromadzenia dotyczących remontów pod kątem ich realizacji w 2018 roku,

- zakupie dwóch ławek na wniosek mieszkańców Kościuszki 72 i 72a.


Utworzono: środa, 27 czerwca 2018 12:55

POSIEDZENIE ZARZĄDU 26.06.2018 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 26.06.2018 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe, pracownicze, związane z ubezpieczeniami, a także:

1. Podjął decyzje o zakupie zabezpieczenia do serwera ze względu na obowiązek ochrony danych osobowych.

2. Delegował członka zarządu p. Krzysztofa Czapkowicza na zebranie ogólne mieszkańców oś. Ogrodowa-Kościuszki.


Utworzono: piątek, 08 czerwca 2018 09:46

POSIEDZENIE ZARZĄDU 06.06.2018 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 06.06.2018 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe, w tym rozłożenie na raty zadłużenia czynszowego, a także:

1. Zapoznał się z protokołem lustracji za lata 2015-2017.

2. Ocenił stan zawansowania prac przewidzianych w planie remontowym na 2018 rok.

3. Podjął decyzję o;

-zakupie 12 nowych kontenerów na śmieci,

-odnośnie skrócenia okresu wypowiedzenia na dzierżawę kiosku.


Utworzono: piątek, 11 maja 2018 13:16

POSIEDZENIE ZARZĄDU 09.05.2018 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 09.05.2018 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe, w tym wnioski o rozłożenie na raty części wkładu mieszkaniowego, przywrócenie lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu mieszkalnego, rozłożenie na raty zadłużenia czynszowego, oraz podjął decyzje o:

1. Akceptacji uzgodnień z firmą UNISOFT odnośnie zmian w umowie na obsługę informatyczną.

2. Propozycji podziału nadwyżki bilansowej do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

3. Akceptacji informacji o realizacji wniosków polustracyjnych, która zostanie przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu.

4. Korekcie planu remontowego na 2018 rok, którą przedłoży Radzie Nadzorczej do akceptacji i poszerzeniu umowy o wymianę okienek piwnicznych na Jagiełły 4.

5. Akceptacji porządku obrad Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 12.06.2018 roku.

6. Wynajmie dodatkowych pomieszczeń w budynku zaplecza technicznego spółdzielni.

7. Rozpoczęciu przygotowań do rozliczenia kosztów co za sezon grzewczy 2017/2018 poprzez ustalenie terminu odczytu podzielników przez ISTĘ.

Utworzono: piątek, 27 kwietnia 2018 00:22

POSIEDZENIE ZARZĄDU 26.04.2018 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 26.04.2018 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe i podjął decyzje o:

1. Akceptacji wyboru komisji przetargowej na wykonanie ociepleń budynków.

2. Wstępnym, częściowym zaakceptowaniu zmian w umowie na obsługę informatyczną spółdzielni. Kwestie sporne będą negocjowane z obsługującą firmą.

3. Opracowaniu planu działań w zakresie wprowadzania RODO.

4. Pilotażowym montażu na jednym budynku oświetlenia z czujnikami ruchu na klatkach schodowych.

5. Weryfikacji członkostwa po nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych do 15.05.2018 roku.


Utworzono: czwartek, 19 kwietnia 2018 09:19

POSIEDZENIE ZARZĄDU 17.04.2018 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 17.04.2018 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe i podjął decyzje o:

1. Akceptacji wyboru komisji przetargowej wykonawców:

-remontu balkonów i podestów,

-wymiany stolarki drzwiowej,

-koszenia trawy.

2. Akceptacji unieważnienia przez komisję przetargową przetargu na docieplenie budynków.

3. Kontynuacji i warunkach zawarcia umowy na prowadzenie nadzoru budowlanego.

4. Zakresie współfinansowania i wykonania remontu chodników z Urzędem Miejskim w Brzesku.

5. Wprowadzeniu jednolitego tekstu Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

6. Uzupełnieniu projektu nowego statutu w zakresie stosowanych opłat w spółdzielni, o którym zostanie powiadomiona Rada Nadzorcza. Nowy statut zostanie uchwalony na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

7. Uchwaleniu Instrukcji w zakresie zabezpieczenia pomieszczeń spółdzielni.

8 Przedstawieniu mieszkańcom informacji - ogłoszenia na klatkach schodowych - o wynikach finansowo - gospodarczych na poszczególnych nieruchomościach. 


Utworzono: poniedziałek, 09 kwietnia 2018 07:00

POSIEDZENIE ZARZĄDU 05.04.2018 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 05.04.2018 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe, wnioski o rozłożenie na raty zaległości czynszowych oraz podjął decyzje o:

Przyjęciu :

-sprawozdania finansowego : wprowadzenia, bilansu, rachunku zysków i strat,

-sprawozdania zarządu z działalności spółdzielni za 2017 rok,

-kierunków rozwoju spółdzielni na 2018 rok,

-propozycji podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok.

Sprawozdania, kierunki i propozycja podziału nadwyżki bilansowej zostaną przedłożone na walnym zgromadzeniu spółdzielni do zatwierdzenia.

Zatwierdzeniu zarządzenia o wprowadzeniu w spółdzielni Rozporządzenia Ogólnego dotyczącego Ochrony Danych Osobowych.

Przygotowaniu wymaganych dokumentów związanych z lustracją spółdzielni za lata 2015-2017, która rozpocznie się 9 kwietnia br.

Propozycji terminu i porządku walnego zgromadzenia, które zostaną przedłożone Radzie Nadzorczej do akceptacji.


Utworzono: czwartek, 22 marca 2018 10:26

POSIEDZENIE ZARZĄDU 21.03.2018 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 21.03.2018 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe i podjął decyzje o:

Akceptacji i przedłożeniu Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia:

- planu gospodarczo – finansowego na 2018 rok,

- informacji o wykonaniu planu finansowego za 2017 rok,

- propozycji zmian stawek opłat czynszowych od 01.07.2018 roku,

- propozycji zmian wpłat na fundusz remontowy od 01.07.2018 roku

Zobowiązaniu kierownika DT do wykonania wszystkich zaleceń SANEPID-u, w tym do zakupu przepływowego podgrzewacza wody.

Sporządzeniu informacji o dotychczasowych wymianach nasad kominowych i zaplanowania dalszych działań w tym zakresie oraz zobowiązał kierownika DT do ich przedstawienia na kolejnym posiedzeniu zarządu.


Utworzono: piątek, 16 marca 2018 10:18

POSIEDZENIE ZARZĄDU 15.03.2018 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 15.03.2018 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe, wnioski o rozłożenie na raty zaległości czynszowych oraz podjął decyzje o:

Ogłoszeniu przetargów na prace remontowe, koszenie trawy, docieplanie budynków.

Korekcie planu remontowego na 2018 rok - wniosek mieszkańców Kościuszki 53 - do zatwierdzenia przez Rade Nadzorczą.


Utworzono: piątek, 02 marca 2018 09:05

POSIEDZENIE ZARZĄDU 27.02.2018 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 27.02.2018 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe, wnioski o rozłożenie na raty zaległości czynszowych oraz podjął decyzje o:

Wyborze firmy kominiarskiej i zawarciu umowy na świadczenie usług kominiarskich.

Przyjęciu planu remontów na 2018 rok, który zostanie przedstawiony Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia.


Utworzono: środa, 21 lutego 2018 09:55

POSIEDZENIE ZARZĄDU 20.02.2018 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 20.02.2018 roku  podjął  decyzje o:

Zatwierdzeniu planu remontów na 2018 rok.

Wydzierżawieniu terenu przy budynku ALTI.

Podniesieniu stawek za dzierżawę miejsc parkingowych.

Ustaleniu stawki roboczo-godziny dla grupy konserwatorów dla prac wykonywanych na zewnątrz.


Utworzono: piątek, 16 lutego 2018 09:29

POSIEDZENIE ZARZĄDU 15.02.2018 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 15.02.2018 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko-mieszkaniowe, wnioski o rozłożenie na raty zaległości czynszowych oraz podjął decyzje o:

Wprowadzeniu regulacji płacowych w 2018 roku.

Kontynuowaniu sprawy przywrócenia lokatorskiego prawa do lokalu z udziałem radcy prawnego.

Przyjęciu wyników komisji oceniającej przeprowadzenie przetargów na montaż nasad kominowych.

Podwyższeniu stawek czynszowych o wskaźnik inflacji GUS za 2017 rok od 1 kwietnia 2018 roku.

Sprostowanie punktu czwartego:

Podwyżka dotyczy opłat za lokale użytkowe, nie dotyczy lokali mieszkalnych.


Utworzono: piątek, 02 lutego 2018 10:50

POSIEDZENIE ZARZĄDU 31.01.2018 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 31.01.2018 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe i podjął decyzje o:

Zakupie programu antywirusowego.

Skonsultowaniu wyników rozliczenia wody za 2017 rok z firmą Apator.

Zleceniu Głównej Księgowej zebrania ofert na ewentualne zaciągnięcie kredytu bankowego z przeznaczeniem na prace modernizacyjne.

Dodatkowej wymianie, ze względów oszczędnościowych oświetlenia korytarzy w budynku Ogrodowa 5.

Ogłoszeniu przetargu na obsługę kominiarską w 2018 roku.

Wprowadzeniu zmian dotyczących funkcjonowania spółdzielni związanych z ochroną danych osobowych.

Przeprowadzeniu kontroli dotyczących przestrzegania procedur przetargowych, po zmianie regulaminu.

Zarząd omówił sprawę monitorowania notowań tzw. białych certyfikatów, na giełdzie energii i prośbę Brzeskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „Pomóż Mruczkom”.


Utworzono: środa, 31 stycznia 2018 10:28

POSIEDZENIE ZARZĄDU 24.01.2018 R.

Zarząd na posiedzeniu w dniu 24.01.2018 roku rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe, wnioski o rozłożenie na raty zaległości czynszowych, zmniejszenia zaliczek na co oraz podjął decyzje o:

Wyborze wykonawcy montażu nasad kominowych w 2018 roku.

Wymianie oświetlenia w biurach i na korytarzu –zalecenie Państwowej Inspekcji pracy.

Zakupie nowej wkrętarki i kamerki inspekcyjnej do przeglądu instalacji kanalizacyjnej.

Pilotażowym montażu czujników ruchu na klatkach schodowych w jednym budynku.

Podwyższeniu od dnia 01.01.2018 roku pracownikom wynagrodzenia do najniższej, ustawowej wysokości 2100 zł brutto.


Utworzono: piątek, 19 stycznia 2018 08:41

POSIEDZENIE ZARZĄDU 17.01.2018 R.

Zarząd na pierwszym posiedzeniu w 2018 roku, w dniu 17 stycznia rozpatrzył sprawy: członkowsko mieszkaniowe, wnioski o rozłożenie na raty zaległości czynszowych, zatwierdzenie wysokości zaliczek na ciepłą wodę na pierwsze półrocze, prośby o wynajem pomieszczeń i posadowienie garażu oraz podjął decyzje o:

Likwidacji materiałów, które nie wykazują ruchu na magazynie - wniosek komisji inwentaryzacyjnej.

Przystąpieniu do grupy zakupowej gazu i prądu.

Wysokości – zapotrzebowaniu na fundusz płac w spółdzielni w 2018 roku. Wniosek w tej sprawie Zarząd skieruje do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej.

Powołaniu rzeczoznawcy do wyceny mieszkania w związku z przywróceniem lokatorskiego prawa do lokalu.

Zawarciu ugody z firmą CENTERMED.

Powołaniu komisji przetargowej.

Zakupie nowej spawarki.

Zmianie stawek ekwiwalentu za pranie odzieży, które nie były podnoszone od 2003 roku.

Przeanalizował sprawę sprzedaży tzw. białych certyfikatów. Po konsultacji z Radą Nadzorczą podejmie dalsze decyzje w tej sprawie.

 

 ZARZĄD PRZYJMUJE W GODZINACH PRACY SPÓŁDZIELNI

poniedziałek - piątek: 7.00 - 15.00